Tarix elmi cəmiyyətdə gedən dəyişiklikləri, onun səbəb və nəticəsini
öyrənməklə yanaşı, baş vermiş proseslərin ideyaverici qüvvəsinin nədən ibarət olduğunu,
ideyaların tarixdə qoyduğu izi, onu qoruyub saxlayan şərait və qüvvələri öyrənir.Tələbələr Azərbaycan tarixi və bu kimi digər fənlərdən dərin biliklər əldə etməklə həyatda düzgün seçim bacarığına yiyələnəcək, dövlətimizdə və dünyada baş verən sürətli dəyişiklikləri
anlaya biləcəklər