Fəlsəfə dünyanın dərk edilməsinin xüsusi forması olub varlığın ümumi problemlərinə baxışlar sistemidir. İctimai şüurun forması olan fəlsəfə üstqrum hadisəsi kimi dünyagörüşünü ifadə edir.