Biologiya( yunan sözü olub bios "həyat" ,loqos "elm" deməkdir)-canlılar və onların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi haqqında elmdir.