Təhsil bütün cəmiyyətlərinin ən zəruri komponentlərindən və sosial proseslərə təsir göstərən ən mühüm faktorlarındandir. Çünki, təhsil bir tərəfdən qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilməsinə kömək edir, digərtərəfdən isə dəyərlər sistemini formalaşdırır. 

Birgə təhsilin ilk forması meynstriminq ( ingiliscə "mainstreaming" - əsas,başlıca) hesab olunur. Bu prosesin məqsədi əlilliyi olan uşaqların ümumtəhsil məktəblərində təhsilə cəlb etmək deyil, onları yalnız bayramlarda, yaxud müxtəlif proqramlar çərçivəsində həmyaşıdları ilə ünsiyyətə sövq etmək,yəni sosial dairəsini genişləndirmək idi.