İşgüzar (peşəkar) rabitə cəmiyyətdə insanlar arasında ən geniş yayılmış ünsiyyətnövüdür. Onsuz iqtisadi, hüquqi, diplomatik, ticarət və inzibati münasibətlər sahəsindəqarşılıqlı əlaqə mümkün deyildir.Bu dərsliyin məqsədi tələbələrin işgüzar rabitə sahəsində ünsiyyət və nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Şifahi və yazılı işgüzar ünsiyyətdə Azərbaycan dilininimkanlarından optimal istifadə etmək bacarığını inkişaf etdirməkdir.